ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI WYPRZEDAŻ - RABATY OD 5 DO 30%          

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar.

2. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

II. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

2. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” lub poprzez Infolinię;

3. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

4. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

5. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę ZAKUPU;

6. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;

7. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

8. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

9. Sklep Internetowy lub Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym sklepwielobranzowy.com.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;

10. Sprzedający – 4 All Project Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, NIP 549-247-52-13, REGON 5267949555 i każdy usługodawca, jak również każdy przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką 4 All Project Sp. z o.o. (4 All Project), korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży.

11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 ze zmianami.

12. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;

13. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

15. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym).

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Sklep Internetowy umożliwia zdalną prezentację Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.

2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu (w raz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Sklepu Internetowego kodu przesłanego na podany numer telefonu , w celu zweryfikowania jego prawdziwości) oraz kod pocztowy Użytkownika.

2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy oświadczenie Usług.

3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług.

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

8. FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

9. Użytkownik - bez względu na sposób złożenia Zamówienia -  w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

10. Użytkownik - bez względu na sposób złożenia Zamówienia -  w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w sklepie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

11. Użytkownik - bez względu na sposób złożenia Zamówienia - w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w punkcie odbioru InPost lub innego przewoźnika, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy oraz wybrać punkt odbioru.

V. ZAMÓWIENIE

1. Użytkownik może złożyć Zamówienie przez swoje konto lub z wykorzystaniem formuły "gość"

2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

a) wybiera Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;

b) wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym.

c) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym.

d) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia.

e) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz , jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;

f) Zaznacza opcję „Zamawiam i płacę”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

7. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w pkt. V.I.17 oraz V.I.20 powyżej.

8. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lube-mail, a także poprzez Konto).

9. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w ciągu jednego (1) dnia kalendarzowego , następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

10. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w ciągu jednego (1)dnia roboczego, następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

11. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, najpóźniej w ciągu jednego (1) dnia kalendarzowego, następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po  poinformowaniu Użytkownika.

12. Sklep zrealizuje zamówienie (wyśle towar - poinformuje o możliwości odbioru) w terminie do 7 dni roboczych od uznania na rachunku wpłaty za zamówienie. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia poinformuje klienta oraz zwróci wpłacone środki finansowe.

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30)dni.

3. Usługodawca posiada prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku stwierdzenia złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do: a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
a) naruszał Regulaminu,
b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
e) W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie .

2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wellness Center Group z siedzibą w Oświęcimiu, adres: Orłowskiego 56 lok. 6, kod pocztowy 32-600.

2.Dane Kupującego mogą zostać udostępnione firmom z grupy Wellness Center Group, w szczególności w zakresie obejmującym dane zawarte w formularzu koszyka zakupowego, w celu i zakresie koniecznym do realizacji zakupów. Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

3.Dane osobowe Użytkownika oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:


a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, odrębnie dla celu: realizacji zakupów - składania zamówień, rejestracji konta Klienta;

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) zgody, odrębnie dla celu: wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych; zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;

d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, odrębnie dla celu marketingu produktów i usług dostępnych w firmach z grupy Wellness Center Group, kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

e) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz mogą być udostępniane m. in.:  bankom, firmie świadczącej usługę serwisowania sprzętu, producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji) oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z grupy Wellness Center Group.

 5. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.

 6.Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

 7.Kupujący oraz Użytkownik mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

X. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie ,przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 

XI. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2022.